Công khai tài chính ngày 16/12/2021

16/12/2021
Tổng số trẻ ăn : 206 trẻ x 18000đ = 3708.000 đ;
Chi ăn: = 3708.000 .đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu