Công khai tài chính ngày 10/12/2021

10/12/2021
Tổng số trẻ ăn : 217 trẻ x 18000đ = 3906.000 đ;
Chi ăn: = 3906.000 .đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu