công khai tài chính ngày 10/9/2020

Tổng số trẻ báo ăn : 317 trẻ
Tiền ăn mỗi suất/1 ngày: 16.500đ
Tổng số trẻ ăn : 317 trẻ x 16.500đ = 5.230.500 đ;
Chi ăn: =5.230.500 đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu