Công khai tài chính ngày 14/12/2021

14/12/2021
Tổng số trẻ ăn : 224 trẻ x 18000đ = 4032.000 đ;
Chi ăn: = 4032.000 .đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu