Giới thiệu về nhà trường


1. Lời giới thiệu và hình ảnh về trường

        Tr­­­uờng Mầm non H­ưng Đạo thành lập từ năm 1977. Trên chặng đu­­­­ờng  40 năm phấn đấu tru­­ởng thành, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nh­­ung nhà tru­­ờng luôn đ­ược các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phu­­ơng, các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là Phòng giáo dục & đào tạo Đông Triều đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho nhà trường. Năm học 2017- 2018 tru­­ờng có 2 điểm, tổng số 12 nhóm lớp với 400 học sinh, nhà trường có đủ phòng học cho các cháu ăn nghỉ học tập, 100% các cháu ăn bán trú tại tru­­ờng, chất lu­­ợng nuôi dạy của nhà tru­­ờng đảm bảo tốt đư­­ợc phụ huynh tin t­­uởng. Tru­­ờng có 31 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong đó có 1 hiệu tru­­ởng và 2 hiệu phó. 100% đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đạt trình độ chuẩn, có 83.8% đạt trên chuẩn. Tr­u­ờng có 21 đảng viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, năng động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học theo ch­­ương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Nhà tru­ờng luôn đoàn kết tạo lên sức mạnh tập thể có kỷ c­uơng tình thương trách nhiệm. 100% đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện học tập và làm theo tấm gu­­ơng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt cuộc vận động: "Mỗi thầy  cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo": Nâng cao chất l­­uợng nuôi dạy các cháu có hiệu quả, xây dựng trư­­ờng học thân thiện, học sinh tích cực, giáo viên có tình thuương yêu trẻ, có đạo đức nghề nghiệp, tạo môi truờng chăm sóc giáo dục tốt, tạo niềm vui cho trẻ mỗi ngày đến tru­­ờng là một ngày vui.

          Năm học 2017- 2018 là năm học tiếp tục thực hiện sáng tạo và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục qui định tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều và ngành GD&ĐT; triển khai thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2017 của Tỉnh, các khẩu hiệu hành động, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành GD&ĐT; Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm". Phát huy truyền thống và kết quả đã đạt đ­­ược, cán bộ giáo viên nhân viên nhà trư­­ờng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đã đề ra. 

2. Sứ mệnh, tầm nhìn

Tuyên bố sứ mệnh:

Trường Mầm non Hưng Đạo  - Tạo môi trường hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục phong phú, lành mạnh, thân thiện, an toàn, có chất lượng giáo dục cao,  phát huy tính tích cực của trẻ và khẳng định  được chất lượng.

Tuyên bố tầm nhìn: 

Trường Mầm non Hưng Đạo: Là một trong những trường trọng tâm, tạo được niềm tin, là nơi gửi gắm tin cậy đối với phụ huynh học sinh bởi chất lư­ợng nuôi d­ưỡng chăm sóc và giáo dục lấy trẻ làm trung tâm h­ướng tới mục tiêu: Trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, nơi giáo viên và trẻ luôn vươn tới dể ngày càng hoàn thiện hơn.

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu