Công khai tài chính ngày 13/12021

13/12/2021
Tổng số trẻ ăn : 233 trẻ x 18000đ = 4194.000 đ;
Chi ăn: = 4194.000 .đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu