Công khai tài chính ngày 15/12/2021

15/12/2021
Tổng số trẻ ăn : 204 trẻ x 18000đ = 3672.000 đ;
Chi ăn: = 3672.000 .đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu