công khai tài chính ngày 9/9/2020

10/9/2020.
Tổng số trẻ báo ăn : 320 trẻ
Tiền ăn mỗi suất/1 ngày: 16.500đ
Tổng số trẻ ăn : 320 trẻ x 16.500đ = 5.280.000 đ;
Chi ăn: =5.280.000 đ; ; Thừa: 0 ; Thiếu 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu